Get Adobe Flash player

Instalacja usługi roli serwera terminali

Instrukcja z TechNet

Instalacja usługi roli serwera terminali

 1. Otwórz Menedżer serwerów. Aby otworzyć Menedżer serwerów, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer serwerów.
 2. Woknie Podsumowanie ról kliknij polecenie Dodaj role.
 3. Na stronie Przed rozpoczęciem Kreatora dodawania ról kliknij przycisk Dalej.
 4. Na stronie Wybieranie ról serwera zaznacz pole wyboru Usługi terminalowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Usługi terminalowe kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Wybieranie ról serwera zaznacz pole wyboru Serwer terminali, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Przejrzyj informacje na stronie Odinstalowywanie i ponowne instalowanie aplikacji w celu zapewnienia zgodności, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Na stronie Określanie metody uwierzytelniania serwera terminali wybierz żądaną metodę uwierzytelniania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga
  Jeśli wybrana zostanie opcja Wymagaj uwierzytelniania na poziomie sieci: w momencie ukazania się na rynku systemu Windows Server 2008 RC0, z serwerem terminali mogą łączyć się tylko komputery klienckie z systemem Windows Server 2008 lub Windows Vista z programem RDC 6.0 lub z nowszą wersją klienta RDC.
 9. Na stronie Określanie trybu licencjonowania wybierz tryb licencjonowania stosowany w danym środowisku Usług terminalowych, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Na stronie Wybieranie grup użytkowników z prawem dostępu do serwera terminali dodaj dowolną liczbę użytkowników lub grup do grupy użytkowników pulpitu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 11. Na stronie Potwierdzanie opcji instalacji sprawdź, czy usługa roli serwera terminali będzie instalowana, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
 12. Na stronie Wyniki instalacji pojawi się monit o ponownym uruchomieniu serwera, w celu zakończenia procesu instalacji. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić serwer.
 13. Po ponownym uruchomieniu serwera, Kreator konfiguracji po wznowieniu kończy instalację. Kiedy pojawi się komunikat dotyczący statusu Instalacja powiodła się na stronie Wyniki instalacji, kliknij przycisk Zamknij.

 

Instalacja programów na serwerze terminali

Zaleca się, aby programy instalować na serwerze terminali po zainstalowaniu usługi roli serwera terminali. Jeśli instalacja wykonywana jest instalacja z pakietu instalatora Windows, program ten automatycznie zainstaluje się w trybie instalacji serwera terminali. W wypadku instalacji z innego rodzaju pakietu instalacyjnego, należy skorzystać z jednej z metod przedstawionych poniżej w celu przełączenia serwera na tryb instalacji:

 • Aby zainstalować program, skorzystaj z opcji Instalowanie aplikacji na serwerze terminali znajdującej się w Panelu sterowania.
 • Przed instalacją programu z wiersza poleceń uruchom polecenie change user /install. Po zainstalowaniu programu uruchom polecenie change user /execute, aby wyjść z trybu instalacji.

Jeśli używane są programy powiązane ze sobą lub wzajemnie od siebie zależne, zaleca się zainstalowanie ich na tym samym serwerze terminali. Zaleca się na przykład zainstalowanie oprogramowania Microsoft Office jako pakietu, zamiast instalowania poszczególnych programów Office na różnych serwerach terminali.

Umieszczenie indywidualnych programów na różnych serwerach należy rozważyć w następujących przypadkach:

 • Program ma problemy ze zgodnością, które mogą wpłynąć na pozostałe programy.
 • Pojedynczy program oraz określona liczba związanych z nim użytkowników mogą zapełnić pojemność serwera.

Sprawdzanie ustawień zdalnego połączenia

Po zainstalowania usługi roli serwera terminali, połączenia zdalne są domyślnie włączone. Aby dodać użytkowników i grupy, którzy łączą się z serwerem terminali oraz aby sprawdzić lub zmienić ustawienia zdalnego połączenia, można wykonać następującą procedurę.

Sprawdzanie ustawień zdalnego podłączania

 1. Uruchom narzędzie systemowe. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz: control system w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W sekcji Zadania kliknij polecenie Ustawienia zdalne.
 3. W polu dialogowym Właściwości systemu, w karcie Zdalne, upewnij się, że ustawienia podłączania pulpitu zdalnego zostały poprawnie skonfigurowane w zależności od środowiska. Można wykorzystać jedną z następujących opcji:
  • Zezwalaj na połączenia z komputera z dowolną wersją pulpitu zdalnego (opcja mniej bezpieczna)
  • Zezwalaj na połączenia z komputera z pulpitem zdalnym z uwierzytelnianiem na poziomie sieci (opcja bardziej bezpieczna)

  Aby uzyskać więcej informacji na temat powyższych opcji, w karcie Zdalne kliknij łącze Pomóż mi wybrać.

 4. Aby dodać użytkowników i grupy, które podłączają się do serwera terminali przy użyciu pulpitu zdalnego, kliknij polecenie Wybieranie użytkowników, a następnie kliknij przycisk Dodaj.Dodani użytkownicy i grupy zostają dodani do grupy użytkowników pulpitu zdalnego.
  Uwaga
  Członkowie grupy lokalnych administratorów mogą podłączyć się nawet, jeśli nie są na liście.
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk OK, aby zamknąć pole dialogowe Właściwości systemu.

Dodawanie programów trybu RemoteApp i konfiguracja globalnych ustawień wdrażania

Po przygotowaniu serwera terminali do obsługi programów trybu RemoteApp, można skorzystać z menedżera funkcji RemoteApp usług terminalowych w celu:

 • Dodania prorgamów do listy programów trybu RemoteApp
 • Skonfigurowania globalnych ustawień wdrażania

W menedżerze funkcji RemoteApp usług terminalowych można również usuwać, modyfikować oraz importować programy trybu RemoteApp i ustawienia z innego serwera terminali, a także eksportować programy trybu RemoteApp i ustawienia na inny serwer terminali.

Dodawanie programów do listy programów trybu RemoteApp

Aby udostępnić użytkownikom program trybu RemoteApp przy użyciu dowolnego mechanizmu dystrybucyjnego, należy dodać dany program do listy Programy trybu RemoteApp. Programy dodawane do listy są domyślnie konfigurowane tak, aby były udostępnione przez dostęp w sieci Web do usług terminalowych.

Dodawanie programów do listy programów trybu RemoteApp

 1. Uruchom menedżera funkcji RemoteApp usług terminalowych. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, wskaż polecenie Usługi terminalowe, a następnie kliknij polecenie Menedżer funkcji RemoteApp usług terminalowych.
 2. W okienku Akcje kliknij polecenie Dodaj programy trybu RemoteApp.
 3. Na stronie Kreator funkcji RemoteApp – Zapraszamy kliknij przycisk Dalej.
 4. Na stronie Wybierz programy, które zostaną dodane do listy programów trybu RemoteApp zaznacz pole wyboru obok każdego programu, jaki ma zostać dodany do listy Programów trybu RemoteApp. Możliwe jest wybranie wielu programów.
  Uwaga
  Programy pokazane na stronie Wybierz programy, które zostaną dodane do listy programów trybu RemoteApp to programy, które są dostępne w menu Start wszystkich użytkowników na serwerze terminali. Jeśli program, który ma zostać dodany do listy Programów trybu RemoteApp nie znajduje się na tej liście, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie określ lokalizację pliku .exe danego programu.
 5. Aby skonfigurować właściwości programu trybu RemoteApp, kliknij na nazwę programu, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Skonfigurować można następujące elementy:
  • Nazwę programu, jaka pokaże się użytkownikom. Aby zmienić nazwę, wpisz nową nazwę w polu Nazwa programu trybu RemoteApp.
  • Ścieżkę wykonywalnego pliku programu. Aby zmienić ścieżkę, wpisz nową ścieżkę w polu Lokalizacja, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik.exe.
   Uwaga
   W nazwie ścieżki można użyć zmiennych środowiska systemowego. Na przykład, jawną ścieżkę folderu systemu Windows (taką jak C:\Windows) zastąpić można ścieżką %windir%.Nie można stosować zmiennych środowiska dla poszczególnych użytkowników.
  • Alias programu trybu RemoteApp. Alias to unikalny identyfikator dla programu, który domyślnie odnosi się do nazwy pliku programu (bez rozszerzenia). Nie zaleca się zmiany tej nazwy.
  • Czy program trybu RemoteApp dostępny jest przy użyciu programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych. Ustawienie Program trybu RemoteApp jest dostępny przy użyciu programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych jest domyślnie włączone. Aby je zmienić, zaznacz lub wyłącz zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
  • Czy argumenty wiersza poleceń są dozwolone, niedozwolone, lub czy należy zawsze używać tych samych argumentów wiersza poleceń.
  • Ikonę programu, jaka zostanie użyta. Aby zmienić ikonę, kliknij przycisk Zmień ikonę.
 6. Po zakończeniu konfigurowania właściwości programu, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie Przegląd ustawień sprawdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zakończ.Wybrane programy powinny pojawić się na liście Programy trybu RemoteApp.

Konfiguracja globalnych ustawień wdrażania

Możliwe jest skonfigurowanie globalnych ustawień wdrażania, które stosuje się we wszystkich programach trybu RemoteApp z listy Programów trybu RemoteApp. Ustawienia te stosuje się w każdym programie trybu RemoteApp dostępnych przy użyciu programu Dostęp w sieci Web do usług terminalowych. Ponadto ustawienia te zostaną użyte jako domyślne przy tworzeniu plików .rdp, lub pakietów instalatora systemu z dowolnych programów trybu RemoteApp znajdujących się na liście.

Uwaga
Dowolne zmiany ustawień wdrażania wprowadzane podczas korzystania z Menedżera funkcji RemoteApp usług terminalowych w celu utworzenia plików .rdp lub pakietów instalatora systemu Windows nadpiszą ustawienia globalne.

 

Do globalnych ustawień zaliczają się:

 • Ustawienia serwera terminali
 • Ustawienia bramy usług terminalowych
 • Zwykłe ustawienia protokołu Remote Desktop Protocol (RDP)
 • Niestandardowe ustawienia protokołu RDP
 • Ustawienia podpisu cyfrowego

Konfiguracja ustawień serwera terminali

Aby określić, w jaki sposób użytkownicy podłączają się do serwera terminali (lub do farmy serwerów terminali) w celu uzyskania dostępu do programów trybu RemoteApp, należy skonfigurować ustawienia wdrożeniowe serwera terminali.

Konfiguracja ustawień serwera terminali

 1. W okienku Akcje Menedżera funkcji RemoteApp usług terminalowych, kliknij polecenie Ustawienia serwera terminali. (Lub w okienku Przegląd, obok Ustawień serwera terminali, kliknij przycisk Zmień.)
 2. W karcie Serwer terminali, w Ustawieniach połączenia, zaakceptuj lub zmodyfikuj nazwę serwera lub farmy serwerów, numer portu protokołu RDP oraz ustawienia uwierzytelniania serwera.
  Uwaga
  Jeśli pole wyboru Wymagaj uwierzytelnienia serwerazostanie zaznaczone, należy wziąć pod uwagę następujące sytuacje:

  • Jeśli na komputerach klienckich działa system Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 lub Windows XP z dodatkiemSP2, należy skonfigurować serwer terminali tak, aby korzystał z certyfikatu protokołu Secure Sockets Layer (SSL). (Nie można skorzystać z certyfikatu z podpisem własnym.)
  • Jeśli program trybu RemoteApp przeznaczony jest do użycia w intranecie, a na wszystkich komputerach klienckich działa system Windows Server 2008 lub Windows Vista, nie ma potrzeby konfigurowania serwera terminali do korzystania z certyfikatu protokołu SLL. W takim przypadku wykorzystywane jest uwierzytelnianie na poziomie sieci.
 3. Aby zapewnić połączenie z pełnym pulpitem serwera terminali przy użyciu programu Dostęp w sieci Web do serwera terminali, w oknie Dostęp do pulpitu zdalnego zaznacz pole wyboru Pokaż podłączanie pulpitu zdalnego do tego serwera terminali w programie Dostęp w sieci Web do serwera terminali.
 4. W oknie Dostęp do programów spoza listywybierz jedną z następujących opcji:
  • Nie zezwalaj użytkownikom na uruchamianie programów spoza listy przy połączeniu początkowym (zalecane)Zalecamy wybranie powyższego ustawienia, aby wspomóc ochronę przed złośliwymi użytkownikami lub użytkownikami, którzy w trakcie połączenia początkowego nieświadomie uruchamiają program z pliku .rdp.
   Uwaga
   Ustawienie to nie zapobiega zdalnemu uruchamianiu programów spoza listy przez użytkowników po połączeniu się z serwerem terminali przy użyciu programu trybu RemoteApp. Jeśli, na przykład, program Microsoft Word znajduje się na liście Programów trybu RemoteApp, a program Microsoft Internet Explorer nie, to w sytuacji, gdy użytkownicy zdalnie uruchamiają sesję programu Word, a następnie klikają hiperłącze w dokumencie Word, mogą uruchomić przeglądarkę Internet Explorer.
  • Zezwalaj użytkownikom na uruchamianie programów z listy i spoza niej przy połączeniu początkowym
   Uwaga
   Jeśli wybrana zostanie powyższa opcja, użytkownicy mogą uruchamiać dowolne programy zdalnie z pliku .rdp podczas połączenia początkowego, a nie tylko programy z listy Programów trybu RemoteApp. Zalecamy, aby nie wybierać powyższego ustawienia, aby wspomóc ochronę przed złośliwymi użytkownikami lub użytkownikami, którzy w trakcie połączenia początkowego nieświadomie uruchamiają program z pliku .rdp.
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie ustawień bramy usług terminalowych

Konfigurowanie ustawień bramy usług terminalowych

 1. W okienku Akcje menedżera funkcji RemoteApp usług terminalowych kliknij polecenie Ustawienia bramy usług terminalowych. (Lub w okienku Przegląd, obok Ustawień bramy usług terminalowych, kliknij przycisk Zmień.)
 2. W karcie Brama usług terminalowychskonfiguruj pożądane zachowanie bramy usług terminalowych. Skonfigurować można automatyczne wykrywanie ustawień serwera bramy usług terminalowych, użycie wskazanych ustawień serwera bramy usług terminalowych, lub brak użycia serwera bramy usług terminalowych.Jeśli wybrana zostanie opcja Automatycznie wykryj ustawienia serwera bramy usług terminalowych, urządzenie klienckie próbuje skorzystać z ustawień zasad grupy w celu określenia zachowania urządzenia klienckiego podczas łączenia się z bramą usług terminalowych.
  Uwaga
  Więcej informacji o ustawieniach klienta zasad grupy znajduje się w temacie Pomocy „Wykorzystanie zasad grupy do zarządzania połączeniami klienta przy użyciu bramy usług terminalowych”. (Aby otworzyć pomoc dotyczącą bramy usług terminalowych na serwerze opartym na systemie Windows Server 2008, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz: hh ts_gateway.chm, a następnie kliknij przycisk OK.)

  Jeśli wybrana zostanie opcja Użyj tych ustawień serwera bramy usług terminalowych, wykonaj następujące działania:

  1. Skonfiguruj nazwę serwera bramy usług terminalowych oraz metodę logowania.
   Uwaga
   Nazwa serwera musi być zgodna z informacjami zawartymi w certyfikacie protokołu SSL dla serwera bramy usług terminalowych.
  2. Jeśli chcesz, aby połączenie korzystało z tych samych poświadczeń użytkownika podczas uzyskiwania dostępu zarówno do bramy usług terminalowych, jak i do serwera terminali, zaznacz pole wyboru Użyj tych samych poświadczeń użytkownika dla bramy usług terminalowych oraz serwera terminali. Użytkownicy mogą, jednak, nadal otrzymywać dwa monity o poświadczenia, jeśli w dowolnym źródle, takim jak ustawienia zasad grupy, istnieją sprzeczne poświadczenia oraz, gdy poświadczenia te nie działają.
  3. Jeśli chcesz, aby komputer kliencki automatycznie wykrywał, kiedy wymagana jest brama usług terminalowych, zaznacz pole wyboru Nie używaj serwera bramy usług terminalowych dla adresów lokalnych. (Wybór tej opcji optymalizuje wydajność urządzenia klienckiego.)Aby zawsze korzystać z serwera bramy usług terminalowych w przypadku połączeń urządzenia klienckiego, wyłącz zaznaczenie pola wyboru Nie używaj serwera bramy usług terminalowych dla adresów lokalnych.
 3. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.